Jump to content
×
×
 • Create New...

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

 • Bu Alana Reklam Verebilirsiniz
  Bu Alana Reklam Verebilirsiniz

KVK Aydınlatma Metni

Rate this topic


WebLep
 Share


Recommended Posts

KVK Aydınlatma Metni
 Share


 • Verified Member

İNTERNET YAPI'. (Bundan böyle İNTERNET YAPI' olarak anılacaktır) olarak www.weblep.com internet forum sitemizde ve tüm alt alan adlarımızda şahsınıza ait kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçlerine hassasiyetle önem vermekteyiz. İşbu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi ile ilgili Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul kararları doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu metinde; kişisel verilerinizi işleme amacımız, hangi kişisel verilerinizi hangi yöntemle, hangi hukuki sebebe dayanarak işlediğimiz, kimlere ve hangi amaçla aktarabileceğimiz ve sahip olduğunuz haklarınız konularında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Bu sebeple; aydınlatma metnini dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Sürecindeki Temel İlkelerimiz ve Önceliklerimiz

  Kişisel verilerinizi 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ile 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde işleyerek korumaktayız. Kanun kapsamındaki "kişisel veri" ifadesinin yalnızca gerçek kişilere ait olan verileri kapsadığını, tüzel kişilere ait "kişisel veri" tanımlamasının olmadığını ayrıca bildirmek isteriz.

  Kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru bir şekilde ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarımız doğrultusunda işlemekteyiz. Ayrıca kişisel verilerinizi; işlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlediğimiz amaç için gereken süre kadar muhafaza etmekteyiz.

  Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamındaki kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

  İşbu aydınlatma metninde yazılı kişisel veri işleme amacımız değiştiğinde veri işleme faaliyetine başlamadan önce aydınlatma metnini güncelleyerek bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getireceğiz.

 2. Tanımlar

  Okumakta olduğunuz Aydınlatma Metninde ve Kanun'da yer alan teknik terimleri daha anlaşılabilir kılmak adına 6698 sayılı Kanun'a uygun, açık ve sade şekliyle aşağıda sıraladık:

  Kişisel veri: Kimliği belirli olan veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,

  Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

  Veri sorumlusu: Kişisel verilerinizi işleyen, veri işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, verilerinizi korumak üzere kurulan veri kayıt sistemi altyapısını hazırlayan ve yöneten sorumluyu,

  Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye'de yerleşik olmayan veri sorumlularını Kanun'da belirlenen şartlarla temsile yetkili Türkiye'de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi,

  Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

  Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

  Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

  Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini,

  ifade eder.

 3. Kişisel Verilerinizi İşleme Şartlarımız

  Kanun'a göre kişisel veriler bazı istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir. Açık rıza olmadan işlenebilen kişisel veriler şu şekildedir;

  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi

   Gerek 5651 sayılı Kanun'a göre yer sağlayıcı olmamız sebebiyle doğan yükümlülüklerimiz, gerekse web sitemize üye olmanızla birlikte 6098 sayılı Kanun'a göre kurulan üyelik sözleşmesi kapsamında kanunlarda yazılı sebeplerle asgari düzeyde gerekli kişisel verileriniz açık rıza olmadan işlenebilir.

  2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası

   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

  3. Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması

   Gerek adli makamlar gerekse idari makamlar tarafından bilgi ve belge talep edilmesi gibi sebeplerle hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilir.

  4. Alenileştirilmiş veri

   Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda bu verilerin işlenmesi mümkündür.

  5. Hak tesisi, kullanılması ve korunması

   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

  6. Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

   Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak İNTERNET YAPI''nIn meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilir.

 4. İşlediğimiz Kişiler Verileriniz ve İşleme Gerekçelerimiz
   
  Kişisel Verileriniz İşleme Amaçlarımız Yasal/ Hukuki Sebep/ler Sistemimize Ulaştığı Ortam
  T.C. Kimlik Numarası, İsim
  Soyisim, Doğum Tarihi, E-Posta, Yaşadığınız Şehir,
  Kullanıcı Adı, Özgeçmiş,
  Telefon Numarası, El Yazısı
  ile günün tarihini içeren ve
  Kimlikli Öz Çekim Fotoğrafı
  weblep.com forum sitemize üyeliğinizi gerçekleştirmek,
  bilgilerinizi doğrulamak ve üyelik hesabınızı
  onaylamak suretiyle üyelik sözleşmesinin
  kurulması için asgari seviyede gerekli olması,
  5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği adli ve idari
  makamlar tarafından talep edilmesi
  durumunda bu yükümlülüğün yerine
  getirilmesi
  Üyelik sözleşmesinin
  kurulması ve ifası, 5651
  sayılı Kanun'dan kaynaklanan
  Yer Sağlayıcı Yükümlülüklerinin
  yerine getirilmesi için zorunlu
  olması, Önceden aldığımız açık rızanız
  www.weblep.com ve alt alan adları
  IP Adresi, Trafik Verisi,
  Çerezler, Kullanılan Cihaz,
  İşletim Sistemi ve Tarayıcı
  5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği
  adli ve idari makamlar tarafından talep
  edilmesi durumunda bu yükümlülüğün
  yerine getirilmesi,
  Üyelerimizi/ Potansiyel üyelerimizi
  daha yakından tanımaya ve bu
  doğrultuda web sitemizin altyapısını
  geliştirmek amacıyla meşru
  menfaatimizin gerçekleştirilmesi
  5651 sayılı Kanun çerçevesinde
  Yer sağlayıcı olarak hukuki yükümlülüğümüzün
  yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
  veri işlenmesinin zorunlu olması,
  Önceden aldığımız açık rızanız
  www.weblep.com ve alt alan adları
  Özel Mesaj, Üye Notları,
  Ceza Puanları ve Nedenleri
  Üyelik hizmetinin ifası, 5651 ve 5237
  sayılı Kanunlar gereği adli ve idari
  makamlar tarafından talep edilmesi
  durumunda bu yükümlülüğün yerine
  getirilmesi
  Bir hakkın tesisi,
  kullanılması veya korunması için veri
  işlemenin zorunlu olması,
  veri sorumlusunun meşru
  menfaatleri için veri
  işlenmesinin zorunlu
  olması, Önceden aldığımız
  açık rızanız
  www.forumtu.com ve alt alan adları
  Profil Resmi, Sosyal
  Temaslar ve Gruplar,
  Resimler, Albümler, Meslek,
  Konu ve Mesaj Altı İmza,
  Banka Hesap Bilgileri,
  Uzmanlıklar, Ticaret
  Puanlama Sisteminde Yer
  Alan Bilgiler (I-Trader Sistemi)
  weblep.com forum sitemizdeki üyelik
  hizmetinden en üst seviyede
  yararlanmak amacıyla üye tarafından
  ihtiyari olarak bu bilgilerin sisteme
  girilmesi ve alenileştirilmesi
  Veri sahibinin kendisi
  tarafından alenileştirilmiş
  olması, Bir hakkın tesisi,
  kullanılması veya
  korunması için veri
  işlemenin zorunlu olması,
  www.weblep.comve alt alan adları

  Üyelik girişi gerçekleştirilmediğinde IP Adresi, Trafik Verisi, Çerezler, Kullanılan Cihaz, İşletim Sistemi ve Tarayıcı gibi kişisel verileriniz anonim olarak işlenmektedir. Bu veriler kişisel veri sahibi ile ilişkilendirilmeden, web sitemizin alt yapısının güçlendirilmesi, potansiyel üyelerimizi daha yakından tanımak gibi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda anonim olarak işlenmektedir. Web sitemizi üyelik girişi yapmadan kullanmaya devam etmeniz halinde bu verilerin anonim olarak işlendiğini kabul etmiş sayılmaktasınız.

 5. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi ve Yurtdışına Aktarılması (Paylaşılması)

  Kişisel verilerinizi bu metinde yazılı işleme şartlarının yanında Veri sorumlusu ve yer sağlayıcı olarak kanunda belirtilen sebeplerle, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve meşru menfaatlerimizle sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla, partnerlerimizle, hukuki/ ticari çözüm ortaklarımızla ve adli/idari makamlarla paylaşmaktayız. Sayılan bu sebeplerle yaptığımız paylaşımlar İNTERNET YAPI''nIn denetiminde olup kişisel verilerinizin paylaşılması konusunda veri güvenliğinize en üst seviyede önem veriyoruz. Tüm paylaşımlarımız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde, yeterli önlemler alınarak ve yeterli koruma sağlanarak paylaşılmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin Yurtiçine Aktarılması

   Kişisel verilerinizi Yurtiçinde TR DE SERVER bünyesinde bulunan sunucularımızda saklamak ve yedeklemek için bu firmayla paylaşmaktayız. Bununla birlikte kişisel verilerinizi web sitemizin alt yapısını onarmak, stabil kılmak ve geliştirmek için teknik ekip, yazılım uzmanları, altyapı uzmanları, veritabanı uzmanları, grafik tasarım ekibi gibi dış hizmet sağlayıcılarımızla ve hukuki ihtilafların yönetilmesi ya da başvurularınızın cevaplandırılması için hukuk birimimizle ve avukatlarımızla Kanun'a uygun şekilde paylaşmaktayız

   Kişisel verileriniz reklam anlaşmaları, ticari kampanyalar için iş ortaklarımızla da Kanun'a uygun şekilde paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 5651 sayılı yasadan kaynaklanan yükümlülüklerimizin ve sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi amacıyla idari/ adli makamlar tarafından talep edilmesi halinde kişisel verileriniz bu makamlarla da paylaşılmaktadır.

  2. Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

   Kişisel verilerinizi, aydınlatma metninde yazılı işleme taahhüdümüz ve ilkelerimiz kapsamında tüm gerekli güvenlik tedbirlerini alarak web sitemizin alt yapısını onarmak, stabil kılmak ve geliştirmek için yurtdışında bulunan teknik ekip, yazılım uzmanları, altyapı uzmanları, veritabanı uzmanları, grafik tasarım ekibi gibi dış hizmet sağlayıcılarımızla, reklam anlaşmaları, ticari kampanyalar için iş ortaklarımızla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda Kanun'a uygun şekilde paylaşmaktayız.

 6. Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi

  Kişisel verileriniz Türkiye Cumhuriyeti'nde yerleşik Veri Sorumlusu İNTERNET YAPI. sorumluluğunda işlenmektedir. İNTERNET YAPI, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Veri Sorumlusu Temsilcisi İNTERNET YAPI tarafından Kanun'da yazılı konularda temsil edilmektedir. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi'ne ait iletişim bilgileri şöyledir;

  İNTERNET YAPI. adına Veri Sorumlusu Temsilcisi İnternet Yapı

  E-Posta: 

  Bağlantıyı görmek için lütfen giriş yapınız, bu içeriği görme yetkiniz bulunmamaktadır.

 7.  

 8. Veri Sahibi Olarak Bilgi Edinme Hakkınız, Başvuru Şekli ve Cevap
  1. Başvuru ve Esasları 

   6698 sayılı Kanun'un 11. maddesine ve 10.03.2018 tarihli 30356 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ'e göre veri sahibi olarak veri sorumlusu İNTERNET YAPI'ya Veri Sorumlusu Temsilcisi vasıtasıyla başvuru hakkına sahipsiniz. Başvurunuzu Türkçe yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilirsiniz. Başvuru yaparak aşağıda yazılı haklarınızı kullanabilirsiniz:

   • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
   • Eğer kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin detaylı bilgi talep edebilirsiniz.
   • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
   • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı (paylaşıldığı) üçüncü kişileri öğrenmeyi talep edebilirsiniz.
   • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
   • İşlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz.
   • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talepleriniz yerine getirildiğinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı (paylaşıldığı) üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.
   • İşlenen verilerinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.
   • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınızı düşünüyorsanız zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi; web sitemize üyelik sırasında girdiğiniz ve bu suretle veri kayıt sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınızı başvuruda;
   • Adınız, soyadınız,
   • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancı uyruklu iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
   • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
   • Varsa bildirime esas başkaca elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
   • Talep konusu yer almalıdır. Ayrıca, talep konunuza ilişkin bütün bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz. Yaptığınız başvuru e-posta adresimize iletildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.
  2. Başvurunuza Cevap

   Veri sahibi olarak yaptığınız başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak için gerekli ve yeterli her türlü idari ve teknik tedbirlerimiz mevcuttur. Yaptığınız başvuru neticesinde başvurunuz kabul edilir ya da gerekçesi açıklanarak reddedilir. Başvurunuz en kısa zamanda ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılarak başvuru sonucu; elektronik ortamda, başvurunuzu ilettiğiniz e-posta adresine gerekçelerimizle birlikte gönderilir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 6698 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 7. maddesinde yazılı ücret talep edilebilir. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde en kısa sürede talep konusu işlem hakkında işlemin gereğini yerine getirerek bilgi vereceğiz.

 9. Yürürlük

  Okumakta olduğunuz aydınlatma metni www.forumtu.com web sitemiz için mevzuata uygun şekilde hazırlanmış olup ihtilaf halinde ya da uygulamadaki çelişkilerde 6698 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuat düzenlemeleri dikkate alınacaktır. Aydınlatma metni, gereklilik halinde güncellenebilecek olup güncellendiğinde yeni aydınlatma metnine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Link to comment
Share on other sites


Konu Altı Reklam 1
Konu Altı Reklam 2
 • Replies 0
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


 • Bu Alana Reklam Verebilirsiniz
  Bu Alana Reklam Verebilirsiniz
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...