Jump to content
×
×
  • Create New...

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Test Test

  • Bu Alana Reklam Verebilirsiniz
    Bu Alana Reklam Verebilirsiniz

Avrupa Hun İmparatorluğu

Rate this topic


Tigres
 Share


Recommended Posts

Avrupa Hun İmparatorluğu
 Share


  • Members

914968851.png

Avrupa Hun İmparatorluğu

Jelibon
Avrupa Hun İmparatorluğu

Kimlikleri hakkında, 200 yıldan beri türlü tahminler yürütülen ve bazı bilginler tarafından Moğol (K[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Shiratory, Asya Hunlarını Moğol saydığı için), Türk-Moğol karışımı (P[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Pelliot, R[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Grousset), Türk-Moğol-Mançu karışımı (L[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Cahun vb[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay), Fin-Ugor (Klaproth, K[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay F[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Neumann vb[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay) oldukları veya doğrudan doğruya Slav menşeinden geldikleri (Venelin, Ilovayski, Zabelin, Inostrantsev), yahut Germen soyuna mensup bulundukları (Müllen-hoff, A[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Fick, R[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Much, J[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hoops), veya Kafkas kavimlerinden bir kol teşkil ettikleri (L[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Jeliç, Gy[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Meszaros) ileri sürülen Batı Hunlarının, Asya Hunları’nın torunları oldukları, son zamanlardaki araştırmalarla daha da açıklık kazanmıştır[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu hususta birçok tarihî, coğrafî, linguistik ve kültürel deliller gösterilmiştir: Coğrafyacı Strabon (ölm[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay 25) Hunların Grek-Baktria krallığının doğusunda olduklarını söylerken, tarihçi Plinius (ölm[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay 125), adı geçen krallığın, Hunlar tarafından yıkıldığını kaydeder ki, bu Hunlar’ı, Çin kaynakları, Hiung-nu olarak tanıtmıştır[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Orosius (1[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay asrın sonları) ve Ptolemaios (M[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunayÖ[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay 160-170) haritalarında, “Hun”ların oturdukları bölgeler, Çin kaynaklarında Hiung-nuların toprakları olarak belirtilmiştir[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Batı Hunlarının, Asya Hunlarından geldikleri hakkında kuvvetli bir delil de, Fr[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hirth tarafından ortaya konmuştur[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Buna göre, 355-365 yıllarında Alan ülkesinin (Hazar-Aral arası) istila edilmesi münasebeti ile Çin kaynakları (Wei-shu), bu memleketin Hiung-nular tarafından zapt olunduğunu kaydederken, o devir Latin yazan A[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Marcellinus (4[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay asır sonu), fethin Hunlar tarafından yapıldığını belirtmiştir[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Aynı hadise üzerinde birbirini doğrulayan bir Uzak-doğu ve bir Batı kaynağının tespit ettiği Hiung-nu=Hun aynîliği, Çin’de, Hun başbuğu Liu Yüan sülalesi (304-329) tarafından, Lo-Yang’ın zaptında (311) esir düşen Sogdlu tacirlerden bahseden, Çin Tabgaç hükümdarı Kao-çung’a (452-465) yazılmış Sogd dilinde bir metin ile de ayrıca teyid edilmektedir[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunayGeniş Hun imparatorluğu topraklarında, başta Gotça olmak üzere çeşitli Germen lehçeleri, İslav, İranî ve Fin-Ugor dilleri, Latince ve Grekçe konuşulmakta idi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Kaynaklarımızda, Hunlardan kalma dil yadigârlarından bir kısmının bu yabancı dillere ait olması tabiî görülebileceği gibi, hatta Hun hükümdar ailesinden veya yakın akrabalarından bazılarının adlarının, bilhassa Gotlarla çok sıkı münasebet dolayısıyla, Gotça’dan gelmiş olması da mümkündür[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Fakat hükümdar sülalesinin soyca Türk olduğunda ve Hun kütlesinin Türkçe konuştuğunda şüphe yoktur [IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hükümdar ailesinde tespit edilen adlar şöyledir: Karaton (kara don = siyah renkte elbise) veya Ka-ra-tun (güçlü soy), Muncuk (boncuk, aynı zamanda “bayrak” manasında; Attila’nın babası); Attila; İlek, Dengizik (dengiz = deniz’den), İrnek (Attila’nın üç oğlu); Aybars, Oktar (Attila’nın amcaları); Arıkan (Arıghan)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Tanınmış kimseler: Basık, Kursık,Atakam,Eşkam[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Topluluk: Akatir, Şar (Sarı = ak) – Ogur[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Ayrıca, kımız Hatta Dura-Europos’da (Fırat nehrinin orta mecraında Suriye-Irak sınırına yakın yerde buluntu yeri) ele geçen M[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay 3[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay yüzyıl ortalarından kalma Parth ve Parsî dilindeki kitabede, Güney Kafkasya’daki Hunların Erk Kapgan, Topçak, Tarkan-beg, Kubrat, Kurtak gibi Türkçe adlar taşıdıkları ileri sürülmekte ve Batı Hun hükümdar ailesinin Asya tanhularından indiklerini tespit bile mümkün görülmektedir[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Hunlar, 4[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay asrın ortalarında, Alan ülkesini ele geçirdikten sonra, 374′de İtil (Volga) kıyılarında göründüler[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay O tarihlerde, Karadeniz kuzeyindeki düzlükler, bir Germen kavmi olan Got’ların işgali altında idi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Don-Dinyeper nehirleri arasında Doğu Gotları (Ostrogot), onun batısında Batı Gotları (Vizigot) bulunuyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Daha batıda Transilvanya ve Galiçya’da Gepid’ler, bugünkü Macaristan’da Tisza nehri havalisinde Vandallar vardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu dört Germen kavmi dışında, aynı bölgede, İranlı ve Slav kütleler, daha başka küçük Germen toplulukları da yaşıyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hun başbuğu Balamir’in (veya Balamber) idaresindeki büyük taarruz, önce Doğu Gotlarına çarptı ve bu devleti yıktı (374), kral Ermanarikh intihar etti[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Yerine geçen Hunimund, Hunlar tarafından “tayin” edilmişti[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay “Hayret edilecek bir hareket kabiliyeti ve gelişmiş bir süvari taktiği ile” devam eden Hun taarruzunun, Dinyeper kenarında vurduğu ağır darbe, Batı Gotlarını da çökertti ve kral Atanarikh, kalabalık Vizigot kütleleri ile batıya doğru kaçtı (375)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Böylece Hun askerî gücünün harekete geçirdiği ve çeşitli kavimlerin birbirlerini yerlerinden atarak, topraklarından çıkararak, Roma imparatorluğunun kuzey eyaletlerini alt-üst ederek, ta İspanya’ya kadar uzanmak suretiyle, Avrupa’nın etnik çehresini değiştiren, tarihî “Kavimler Göçü” başlamış oldu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Anî ve şiddetli Hun darbelerinin, beklenmedik mahallerde görünen Hun akıncı müfrezelerinin, Doğu Avrupa kavimleri arasında uyandırdığı dehşet, Batı dünyasında korkunç akisler yapmış, Hunlar aleyhine, çoğu Latin ve Grek kaynaklarında kayıtlı, inanılmaz rivayet ve hikayelerin çıkmasına ve yayılmasına sebep olmuştur[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hunlar, Gotlardan, Alanlardan ve Germen Taifallardan teşkil ettikleri yardımcı kuvvetlerle takviyeli olarak, ilk defa 378 baharında Tuna’yı geçtiler ve Romalılardan mukavemet görmeksizin Trakya’ya kadar ilerlediler[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Ancak, Roma topraklarında görünen bu kuvvetler, keşif vazifesini yapan öncülerdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Nitekim, aynı tarihlerde, bugünkü Macaristan ovalarına kadar akınlar tertiplenmişti[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hunlardan korkan, bugünkü Avusturya arazisindeki Markomanlarla Kuadlar, Roma topraklarına geçmeye hazırlanırken, İran asıllı Sarmatlar, sınırları (”limes”) aşıp Roma imparatorluğu’na giriyor, önce Transilvanya’da duraklamış olan Batı Gotları da Roma hudutlarını geçiyorlardı (381)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Diğer taraftan, bir kısım Germen menşeli kütlelerle İranlı Baştarnalar, Pan-nonia’dan (Batı Macaristan), Alplere doğru sarkarak, İtalya’yı tehdide başlamışlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Hunlar, Roma İmparatoru Theodosios I’in ölüm yılı olan 395′te, yeniden harekete geçtiler[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu hareket iki cepheli idi; Hunlardan bir kısmı, Balkanlar’dan Trakya’ya ilerlerken, daha büyük sayıda diğer bir kısım, Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya yöneltilmişti[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hun devletinin, Don nehri havalisindeki “doğu kanadı” tarafından tertiplenen Anadolu akını, Basık ve Kursık adlı iki başbuğun idaresinde idi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Romalıları olduğu kadar, Sasanî imparatorluğunu da telaşa düşüren bu akında, Hun süvarileri, Erzurum bölgesinden itibaren Karasu, Fırat vadilerini takiben, Melitene’ye (Malatya) ve Kilikia’ya (Çukurova) ilerlemişler, bölgenin en tahkimli kaleleri olan Edessa (Urfa) ve Antakya’yı bir müddet kuşattıktan sonra, Suriye’ye inerek Tyros’u (Sür) baskı altına almışlar, oradan Kudüs’e yönelmişlerdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Çok süratli cereyan eden bu harekâttan korkuya kapıldıkları için, Hunlara dair acayip hikayeler uyduran kilise adamlarının dehşet dolu gözleri önünde, akıncılar, sonbahara doğru kuzeye çark ederek Orta Anadolu’ya, Kappadokia, Galatia’ya (Kayseri-Ankara ve havalisi) ulaştılar ve oradan Azerbaycan-Bakü yolu ile kuzeye, merkezlerine döndüler (395-396)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu, Türkler’in Anadolu’da, tarihî kayıtlarla sabit ilk görünüşleri olmalıdır[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay 398′de daha küçük çapta tekrarlanan bu akınlar karşısında, Doğu Roma’nın genç imparatoru Arkadius, hiçbir ciddî tedbir alamamıştı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Batıda Hun baskısı, 400 yılına doğru, başbuğ Uldız kumandasında iyice hissedildi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Balamir’in oğlu veya torunu olduğu sanılan Uldız, Attila’nın son yıllarına kadar takip edilecek Hun dış siyasetinin esaslarını tespit etmişti ki, buna göre, Doğu Roma, yani Bizans daima baskı altında tutulacak, Batı Roma ile iyi münasebetler devam ettirilecekti[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Çünkü Bizans’ın Hun nüfuzuna alınması ilk hedefi teşkil ediyor, buna karşılık, Batı Roma topraklarına tecavüz ederek huzursuzluk çıkaran “barbar” kavimler aynı zamanda Hunların da düşmanları oldukları için, Batı Roma ile müşterek hareket gerekiyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Nitekim Uldız’ın Tuna’da görünmesi ile Kavimler Göçü’nün 2[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay büyük dalgası başlamış, Asding Vandalları, Hunlardan kaçan Vizigotlar, İtalya’da görünmüşlerdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Alarikh’in idaresindeki bu Got tehlikesi, Romalı kumandan Stilikho tarafından güçlükle önlendi (Nisan 402)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Fakat daha korkunç bir barbar belirdi ki, bu da, Hun korkusu ile yerlerini terk etmiş olan Vandal’ları, Sueb’leri, Kuad’ları, Burgond’ları, Sakson’ları, Alaman’ları vb[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay kendi demir yumruğu altında birleştirmiş olarak Roma üzerine atılan Radagais idi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay İtalya’da müthiş tahribat yapıyor, Roma’yı yeryüzünden kaldıracağını ilan ediyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Stilikho’nun bile Pavia savaşında durdurmağa muvaffak olamadığı bu barbar şef, ancak Türkler karşısında mağlup oldu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Büyük Feasu-lae (= Fiesole, Floransa’nın güneyinde) muharebesinde, bizzat Uldız’ın kumanda ettiği, Romalı kuvvetlerle takviyeli Hun ordusu tarafından mağlup edilen Radagais yakalandı ve idam edildi (Ağustos 406)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu zaferi ile Uldız, Roma’yı kurtarmış oldu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay O, aynı zamanda, Hun kudretinden bir kere daha ürken Vandal, Alan, Sueb, Sarmat, Kelt vb[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay kütlelerini Ren nehri ötesine, Galya’ya gitmeğe zorlamakla, Hunların batıya yönelik yolları üzerindeki engelleri kaldırmış, buralarda Hun kuvvetlerinin serbest hareketlerine imkân hazırlamıştı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Sınırları, Asya’da Aral gölünün doğusuna kadar uzandığı anlaşılan Hun imparatorluğunun “batı kanadı” kralı (= elig) olduğu tahmin edilen Uldız, 404-405 yıllarında ve bilhassa 409 yılında Tuna’yı geçerek, nehrin güneyinde bazı köprü başlarını tutmak suretiyle, Bizans’a Hun tehdidinin eksilmediğini göstermiş ve Grek kaynaklarına göre (Sozomenos, Codex Theodosianos vb[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay), kendisi ile barış müzakeresi için gönderilen Trakya umumî valisine (magister militum) “Güneş’in battığı yere kadar her yeri zaptedebilirim” diyerek meydan okumuştu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Uldız’ın ölümünden (410 sıraları) sonra, Hun imparatorluğunun başında Karaton bulunuyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bunun hakkında bildiğimiz, sadece, 412 yılında Bizans elçisi Olympiodoros’un onun yanına gitmiş olduğudur[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Karaton, daha çok, doğu işleri ile uğraşmış görünmektedir[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay 422′ye kadar Hunlar hakkında bilgi verilmediğinden, o kanattaki meşguliyetin, on sene kadar sürdüğü tahmin edilmektedir[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

422 yılı, Avrupa (Batı) Hunları tarihinde yeni bir devrin başlangıcı gibidir[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu senede, Hun hükümdar ailesine mensup dört kardeşten (Rua, Muncuk, Aybars, Oktar) biri olan Rua, imparatorluk makamını işgal ediyor, Muncuk (Attila’nın babası) erken öldüğü için, diğer iki kardeş “kanat elig’leri” durumunda bulunuyorlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Siyasette Uldız’ın izinde yürüyen Rua, Bizans’ın, Hun ordusunu isyana teşvik etmek ve tâbi kavimleri Hunlardan ayırmak maksadı ile, Hun topraklarında faaliyete geçirdiği casusluk şebekesini ve propagandacıları ileri sürerek tertiplediği Balkan seferinde (422), mukavemet göstermeyen Bizans’ı yıllık vergiye bağladı: 350 libre altın (25,200 solidus)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay İmparator Theodosios II’nin (408-450), 423′te, henüz 4 yaşında iken Batı Roma imparatoru ilan edilen Valentinianus III karşısında Roma’ya sahip olmak iddiası ile İtalya’ya ordu ve donanma sevk etmesi, Batı Roma’yı, Hunlara daha çok yaklaştırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Roma Senatosu’nun da, küçük imparatorun yerine 1[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay “Notarius” (devlet baş müsteşarı) Johannes’i seçmesi üzerine, o sırada 35 yaşında bulunan ünlü asilzade F[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Aetius (Aesius), yardım sağlamak için Rua’nın yanına geldi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Hun imparatoru, 60 bin süvari başında, İtalya’ya yöneldi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Savaşa girmeden kuvvetlerini çeken Bizans’tan, ağırca bir harp tazminatı alındı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay İleride Attila ile hesaplaşacak olan Aetius, gençlik çağının, Roma tahtı içlerine karışmaktan doğan, buhranlı anlarını Hun yardımı ile atlatmış, “magister militum” iken “konsül”lüğe yükseldiği 432 yılında, Afrika’da Vandal kralı Geiserikh ile mücadele eden rakibi Bonifacius karşısında, canını Rua’ya sığınmak suretiyle kurtarmış; imparator Valentinianus’un annesi Placidia da, Hun kuvvetlerinin İtalya’ya yönelmesi üzerine, Aetius ile uzlaşmağa mecbur olmuştu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Bütün bunlar, Rua’nın, kuvvetli şahsiyeti ile, Hun devletinin her iki Roma’nın iç ve dış siyasetlerine yön verdiğini göstermekte idi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Artık Hunlara tabi “barbar” kavimlerin, Roma’ya güvenerek herhangi bir harekete kalkışmaları, söz konusu değildi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Ancak, Bizans tarihçisi Priskos’un ifadesi ile, “Rua’dan barışı, yılda 350 libre altınla satın almış olan Theodosios II”, yine de, Hun idaresinde yaşayan yabancıları, gizlice kışkırtmaktan geri kalmıyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu sebeple Rua, o zamana kadar mutad olan, Bizanslıların, Hun İmparatorluğundaki yabancılardan ücretli asker toplama faaliyetlerini ve Bizanslı tacirlerin, Hun topraklarında ticaret yapmalarını yasak etti[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Ülkesi dahilinde hiçbir Grek serbest dolaşamayacak ve ticaret, belirli sınır kasabalarında yapılacaktı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu arada Rua, bir müddet önce Bizans’a sığınmış olan Hun ileri gelenlerinden Mama ile Atakam’ın oğullarının ve diğer Hun kaçaklarının iadesini istedi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Theodosios II, süratle antlaşma yolu bulmak ümidi ile, elçilik heyetini Hun başkentine göndermeğe karar verdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Fakat, o sırada Rua öldü (434 baharı)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bizans, kudretli bir düşmandan kurtulduğu için seviniyor, piskopos Proculos, vaazlarında, Tanrı’nın, dindar imparator Theodosios’un dualarını kabul ederek, Bizans üzerinden bir tehlikeyi kaldırdığını söylüyordu[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Fakat, Hun sınırlarına gelen Bizans elçilik heyeti, Rua’yı da gölgede bırakan bir başbuğ ile karşılaştı: Attila (Etil)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

Hunların başına geçtiği zaman, 39-40 yaşlarında olan Attila, babası Muncuk erken öldüğü için, amcası Rua’nın yanında yetişmiş, onunla birlikte seferlere katılmış, çeşitli kavimleri yakından tanımak imkânını bulmuş, devlet idaresini ve Hun iç ve dış siyasetinin esaslarını öğrenmişti[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Memleketi, büyük kardeşi Bleda (sonraları Macarlar tarafından Buda diye anılmıştır) ile birlikte devralmışlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Fakat kaynaklarda açıklandığına göre, eğlenceden hoşlanan, enerjisi kıt Buda, ikinci planda kalarak, devleti ciddî bir hükümdar vasfını taşıyan kardeşine bırakmıştı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Ordu ve dış ilişkilerin düzenlenmesi, Attila’nın elinde idi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Amcaları Aybars (doğu kanadı elig’i) ve Oktar (batı kanadı elig’i), Rua zamanındaki yerlerini muhafaza ediyorlardı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Aralarında, iddia edildiği gibi bir rekabet bahis konusu olmadıktan başka, Bleda da “iktidar hırsı ile yanan” Attila tarafından ortadan kaldırılmış değildi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Attila’nın yardımcısı sıfatı ile, 11 yıl Hun İmparatorluğunun idaresine katılan Bleda, 445′te eceli ile ölmüştür[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

434 yılı baharında, Hun sınırlarına gelen Bizans elçilerini Attila, Tuna ile Morava nehrinin birleştiği yerdeki, Bizans Margos (bugünkü Dubravica) kalesinin tam karşısında -Tuna’nın kuzey kıyısında- bulunan Konstantia surları önünde, at üzerinde karşıladı ve dinlenmelerine dahi izin vermediği elçilerin, biri konsül-general, diğeri seçkin bir diplomat olan temsilcilerine, taleplerini, barış şartları olarak yazdırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Konstantia Barışı (veya Margos Barışı) diye anılan bu antlaşmanın başlıca maddelerine göre; Bizans, bundan böyle Hunlara bağlı kavimlerle müzakerelere, ittifaklara girişmeyecek; Hunlardan kaçanlara, esir alınmış Bizans tebaası dahil, sığınma hakkı tanımayacak, Bizans elinde bulunanlar iade edilecek (Grek asıllı olanlar için fidye verilebilecek); ticarî münasebetler, yine belirli sınır kasabalarında devam edecek ve Bizans’ın ödemeyi taahhüt ettiği yıllık vergi, iki katına (700 libre altın veya 50,400 solidus) çıkarılacaktı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Theodosios II’nin aynen kabul ettiği bu anlaşmanın hükümleri icabı olarak, Hunlara iade edilen kaçakları Attila, daha Bizans ülkesi içinde, Trakya’da Karsus (Bulgaristan’da Hirsovo) kalesinde astırdı[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bu durum, Hunlar arasında olduğu kadar Bizans’ta, Roma’da ve diğer kavimler arasında, Attila adının, dehşet saçan bir otoritenin timsali haline gelmesine yardım etti[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Bundan sonra Attila, imparatorluğun doğu bölgelerinde, at üzerinde, aylarca süren bir teftiş gezisi yaparak, İtil (Volga) kıyılarındaki Şaragur’ların (Ak-Ogur) ayaklanma teşebbüsünü bastırdı (435)[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Batı kanadının ağırlık merkezi Tuna etrafında, doğu kanadının ağırlık merkezi Dinyeper havalisinde olduğu tahmin edilen bu tarihlerde Hun imparatorluğunda, kaynaklardan (Priskos, Jordanes, P[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Diaconus, J[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Honorius vb[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay) takip edilebildiği kadar, başlıca şu topluluklar yer almışlardı:

a[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Germenler (doğudan batıya): Doğu Got, Gepid, Turciling, Sueb, Markoman, Kuad, Herul, Rugi, Skir[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

b[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay İslavlar (Orta ve Batı Rusya’da): Veneda, Ant, Sklaven[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

c[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay İranlılar (Kafkaslar’dan Tuna’ya kadar, dağınık halde): Alan, Sarmat, Baştarna, Neur, Roxolan[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

d[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Fin-Ugorlar (Ural’dan Baltık’a kadar): Çeremis, Mordvin, Merya, Veşi, Çud, Est, Vidivari[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

e[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay Türkler: İmparatorluğun her tarafına yayılmış olarak Hunlar, Karadeniz kuzeyi düzlüklerinden Volga’ya kadar Beş- ogur, Altı-ogur, On-ogur, Şaragur, Azak’ın batısında Akatir, Volga’nın doğusunda Sabar ve başka Türk kütlelerdi[IMG]http://www.nebuforum.com/images/smilies/nokta.gifdolunay

weblep.com İçeriğidir , Telif ihlali ve izinsiz kullanım hakkında ihlal@weblep.com adresine mail atabilirsiniz.

sevdanisayusuf

Link to comment
Share on other sites


Konu Altı Reklam 1
Konu Altı Reklam 2
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share


×
×
  • Create New...