Jump to content
×
×
  • Create New...

Guidelines

BİRİNCİ BÖLÜM: TEMEL KURALLAR VE HUKUKA UYGUNLUK


Amaç

MADDE 1-
(1) Forum kurallarının amacı; weblep.com'un genel işleyişini ve üyelerin forum içerisindeki her türlü paylaşımları ile ticari işlerini Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hükümleri kapsamında Yönetici talimatı ve Moderatörler vasıtasıyla düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-
(1) Forum kurallarının kapsamı; üyeler, konular ve iletiler de dahil olmak üzere tüm paylaşımlar, ticari işler ve ticari ilişkilerdir.

Tanımlamalar

MADDE 3-
(1) Forum kuralların uygulanmasında;

a) Platform ve Forum: weblep.com'u,
b) Yönetici ve Administrator: Forumun mülkiyetine ve tüm yasal haklarına sahip olan kişiyi,
c) Yönetim: Yönetici ve moderatörleri,
d) Genel Moderatör: Yönetici tarafından atanmış, forum kurallarının Forum genelinde uygulanmasında ve genel işleyişin düzenlenmesinde görev alan gerçek ya da tüzel kişiyi,
e) Kategori Moderatörü: Yönetici tarafından belirlenen bir Forum kategorisine atanmış, forum kurallarının atandığı kategoride uygulanmasında ve kategorideki işleyişin düzenlenmesinde görev alan gerçek ya da tüzel kişiyi,
f) Üye: Üyelik için gerekli olan bilgiler ve belirlediği bir şifre ile Foruma kayıt olan gerçek ve tüzel kişiyi,
g) Geliştirici: Forumun yayın hayatına kesintisiz devam etmesi ve sanal güvenliğinin sağlanması amacıyla sunucu ve yazılım teknik altyapının oluşturulması, teknik hataların ve sorunların giderilmesi işlerinde görev alan ve Yönetici tarafından atanmış gerçek ya da tüzel kişiyi,
h) i-Trader (Ticaret Puanı): Forumda üyeler arasında yapılan ticari işten sonra bu işlemin tarafı üyenin diğer taraf üyeye; olumlu, olumsuz ya da tarafsız seçeneklerinden birini seçerek verdiği, yorum yazılabilmesini de sağlayan ticari itibar puanlama sistemini,
ı) Kategori: Yönetici tarafından belirlenen ihtiyaca göre üyelerin konu açabilecekleri, ileti paylaşabilecekleri Forum alanını,
i) Konu: Üyelerin Kategorilerde açtıkları başlıkları,
j) İleti: Üyelerin açılan konulara yazdıkları mesajlaşmaları, ifade eder.

(2) Forum Kurallarında yazılı uzaklaştırma yaptırımlarında belirlenen süreler alt ve üst sınırları ifade eder. İşbu alt ve üst sınırlar yaptırım süresine dahildir.


Üyelerin Sorumlulukları

MADDE 4-
(1) Her üye; açtığı konulardan ve içeriklerden, yazdığı iletilerden ve özel mesajlarından, tüm paylaşımlarından ve tüm ticari işlerinden hukuken bizzat sorumludur.

(2) Her üye; üyelik şifresinin ve hesabının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Üye, üyelik bilgilerini 3. kişilerle paylaştığı takdirde ya da bu bilgiler iradesi dışında 3. kişiler tarafından elde edildiğinde üyenin sorumluluğu bu maddenin 1. fıkrasına göre devam eder.

(3) Üyenin, forumdan süreli veya süresiz uzaklaştırılmış başka bir üye ile üyelik kayıt bilgilerini paylaştığının tespiti halinde de paylaşan üyenin sorumluluğu bu maddenin 1. fıkrasına göre devam eder.

(4) Yukarıdaki fıkralara aykırı hareket eden üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.
Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına aykırı haller

MADDE 5-
(1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı kanun ve ilgili sair kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı hiçbir ileti yazılamaz, konu açılamaz, ticari işler ve paylaşımlar yapılamaz.

(2) Kamuoyu nezdinde kutsal sayılan dini/ ahlaki değerler hakkında gayriahlaki ve hakaret niteliğinde yorum yapma veya tartışma çıkarma ve misyoner faaliyetler gerçekleştirme girişimlerinde moderatör insiyatifinde cezai işlem uygulanabilir.


Hukuka aykırılık ve hukuki uyuşmazlıklarda weblep.com'un sorumluluğu

MADDE 6-
(1) 5.maddeye göre ortaya çıkabilecek bir hukuka aykırılık veya hukuki uyuşmazlığın varlığı durumunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ) ve 5651 Sayılı Kanun kapsamında; adli/kolluk makamları tarafından talep edilmesi halinde bu makamlara sunulmak üzere kayıtlı tüm kişisel veriler (Log kayıtları, Üye profilinde kayıtlı ise T.C Kimlik bilgisi, İsim, Soyisim, Cep telefon numarası ve IP adresleri) 5 (beş) yıl süreyle saklanır.İKİNCİ BÖLÜM: İLETİLERİN VE PAYLAŞIMLARIN DÜZENİ


Anlamsız iletiler ve paylaşımlar ile ileti sayısının artırılması amacı
MADDE 7-

(1) Forumda ticari ya da bilgi verme niteliğini haiz olmayan, anlamsız içerik ihtiva eden konu açılması veya açılmış bir konuya; konunun amacına aykırı ileti yazılması halinde;

(2) Forumdaki ileti sayısını artırma amacı ile hareket edilmesi halinde;

Üyenin konuları ve iletileri silinerek üye; Moderatör tarafından uyarılır. Uyarılan üyenin bu madde hükümlerine aykırı hareketinin devamı tespit edilirse üye; 1 ila 4 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Hukuka ve adaba aykırı haller

MADDE 8-
(1) Her üye toplumda teamül haline gelen kurallara, ahlâka ve adaba uygun düşen ileti ve içerikler oluşturmakla yükümlüdür.

(2) Bu maddeye aykırı hareket eden üye 15 ila 20 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

İçeriği suç teşkil eden ve ilgili kanun hükümlerine aykırı paylaşımlar

MADDE 9-
(1) Üyenin açtığı konularda, içeriklerde, iletilerde aşağıdaki unsurları ihtiva eden hususların varlığı ve bu içerikleri barındıran her türlü platformun tanıtımı halinde üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır:

a) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına aykırı; suç teşkil eden her türlü içerik.
b) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yasal hak sahibi veya dağıtıcısının izni olmadan müzik, film ve diğer fikir ve sanat eserlerinin indirme bağlantıları ile çevrimiçi erişim bağlantıları,
c) 5651 sayılı kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yazılı katalog suçları ile genel ve özel hükümlere tabi yetişkin içerik

Hacking haberleri ve paylaşımı

MADDE 10-
(1) Hukuka aykırı yollarla ele geçirilen web sitelerine ait haberler aşağıda yazılı haller dışında gövde gösterisi veya bu eylemi gerçekleştiren grubu övmek veya desteklemek amacıyla paylaşılamaz, haber niteliğindeki konulara bu amaçla ileti yazılamaz.

a) Basına yansımış veya toplumda ya da dünyada infial uyandırma niteliğini haiz haberler

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üye 5 ila 7 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

İleti yazma şekli

MADDE 11-
(1) Üyenin; forumdaki paylaşım ve iletilerinin tamamını kalın (bold), eğik (italik) veya büyük harflerle yazması yasaktır.

(2) Üye, forumda kendisine ait bir konu içerisinde;

a) Konusuna hiç cevap gelmemişse konu açılış tarihinden 2 gün sonra mesaj yazabilir.
b)Konunuza cevap gelmiş ve son mesaj size ait ise 5 gün içerisinde art arda 2. cevap yazmanız engellenir.
c) 5 gün sonra tekrar cevap yazabilirsiniz, ondan sonraki 5 gün son cevap size ait ise yeni atacağınız mesajınız yine engellenir.
d) 10 gün sonra tekrar cevap yazmaya çalışırsanız "art arda 3. mesaj yazamazsınız" diye bir uyarı çıkar ve mesaj yazmanız engellenir.

(3) Yukarıdaki yükümlülüğe aykırı hareket eden üyenin iletisi Moderatör tarafından düzenlenir ve üye uyarılır. Bu maddeye aykırılığın devamının tespiti halinde üye; 1 ila 3 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Mustafa Kemal ATATÜRK, Cumhurbaşkanı ve diğer 3. şahıslar aleyhine yazılan iletiler

MADDE 12-
(1) Bu platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün şahsına ve hatırasına ilişkin 5816 sayılı ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN’a aykırı hareket ederek Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven ya da bu suçları işlemeye başkalarını teşvik eden üye hakkında Yönetim tarafından Adli makamlara suç duyurusunda bulunulur. Yönetim, 6. Madde kapsamında üyenin tüm kişisel verilerini izin almaksızın adli makamlarla paylaşır.

(2)5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. Maddesinde yazılı “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçunun işlenmesi halinde de 1. fıkra hükmü uygulanır.

(3)Üye; yabancı devlet başkanları, devlet büyükleri, siyaset ve din adamları ya da diğer diplomatik 3. şahıslar aleyhine konusu suç teşkil eden hiçbir paylaşım yapamaz, ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.

(4)Bu maddenin 1. ve 2. fıkrasına aykırı hareket eden üye; süresiz, bu maddenin 3. fıkrasına aykırı hareket eden üye; 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

Kişilik haklarına saldırı ve hakaret suçunun işlenmesi

MADDE 13-
(1) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 23. maddesi ile korunan kişilik hakkına aynı kanunun 24. ve 25. maddeleri hükmünde yazıldığı gibi saldıran veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125.maddesinde yazıldığı gibi hakaret suçunu işleyen üyenin;

İletileri ve konuları Moderatör tarafından silinir ve üye 5 ila 20 gün süresince forumdan uzaklaştırılır. Uzaklaştırma cezasından sonra da bu maddeye aykırılığın devamı halinde üye süresiz olarak forumdan uzaklaştırılır.

Sık sorulan sorular

MADDE 14-
(1) Forumda Yönetim tarafından gerçekleştirilen yeniliklerin, değişikliklerin, teknik altyapıya dair hata ve sorunların üyelere bildirimleri Sık Sorulan Sorular kategorisinde konular açılarak gerçekleştirilir. Üye, bu kategoride yer alan konulara dair soru, eleştiri, tartışma ya da benzeri durumları ihtiva eden konular açamaz.

(2) Bu maddeye aykırı hareket eden üye; 1 ila 4 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FORUM DÜZENİ


Yönetim şekli ve Forumun mülkiyeti

MADDE 15-
(1) weblep.com Yönetimi; forumun tüm yasal mülkiyet haklarına sahip olan Administrator ile onun ihtiyaca göre atadığı Moderatörlerden oluşur. Yönetim şekli hakkında konu açmak, Yöneticilerin ve Forumun huzurunu bozmak, genel ahlak ve adaba aykırı yazı yazmak yasaktır.

(2) Bu yükümlülüğe aykırı hareket eden üye 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

Forum yönetimi hakkında görüş ve düşünceler ile yönetime başvuru

MADDE 16-
(1) Yönetim hakkındaki görüş ve düşünceler 15. maddeye aykırı olmamak şartıyla forum genel kuralları çerçevesinde ifade edilebilir.

(2) Yönetime hakaret eylemleri ve kişilik haklarına saldırı halinde Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim; yasal şikayet ve dava hakkına sahiptir.

(3) Yönetimin aldığı kararlar neticesinde mağdur olduğunu düşünen her üye mağduriyetinin giderilmesi talebinde bulunabilir. Bu talepler bu maddenin 2. fıkrasında yazılı eylemleri ihtiva edemez.

a) Bu fıkraya göre; forumdan haklı olmayan bir sebeple veya forum kurallarına aykırı olarak uzaklaştırıldığını düşünen üye, ban@forumtu.com e-posta adresine gerekçesiyle birlikte başvurarak uzaklaştırma cezasının kaldırılmasını veya indirilmesini talep edebilir.
b) Üyenin talebi forum kurallarına, genel ahlak ve adaba aykırı olduğu gerekçesiyle yönetimce kabul edilmeyebilir. Bu durumda üyeye süreli uzaklaştırma yaptırımı uygulanmışsa bu süreye 15 gün eklenir.
c) 1. ve 2. fıkra hükümlerine aykırılığın tespiti halinde üye, 1 aydan az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

Yanlış kategoride açılan konular

MADDE 17-
(1) Forumda yanlış kategoride yapılan paylaşım ve ticari nitelikteki konular Moderatör tarafından ilgili kategoriye taşınır ve üye uyarılır.

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırılığın devam etmesi halinde üye; 1 ila 2 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Suçlamanın kanıta dayanması gerekliği

MADDE 18-
(1) Forumda veya başka platformlarda ticari eylemlerde bulunan gerçek/ tüzel kişiler hakkında dolandırı-cı ve benzeri suç ithamında bulunulamaz. Bu kişilerce mağdur edildiğini ileri süren üye öncelikle adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.

(2) Yukarıdaki fıkraya göre mağdur olduğunu ileri süren üye isnadını (iddiasını) ispatla yükümlüdür. İsnadını delile dayandırmayan üye 3 gün ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Dolan-dırıcılık suçu ve ispatı

MADDE 19- (1) Forumda gerçekleştirilen ticari işlemlerde dolan-dırıcılık suçunun işlenmesi halinde bu suç; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-f maddesine göre “Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle” gerçekleştirildiğinden Nitelikli dolan-dırıcılık suçunun konusunu oluşturur.

(2) 37. maddeye göre açılan şikâyet konularıyla ya da yönetimin re’sen araştırması sonucu kullanıcıları mağdur ettiği ve mağduriyeti gidermediği veya dolan-dırıcılık suçunu işlemeye çalıştığı tespit edilen üye; süresiz olarak forumdan uzaklaştırılır. Adli/ kolluk makamlarının talebi halinde bu üyeye ait tüm kayıtlı bilgiler bu makamlara derhal verilir.

Din, dil ve ırk ayrımcılığı ile siyasi söylemler ihtiva eden iletiler

MADDE 20-
(1) Üye; forumda aşağıda yazılı alanlarda ve forum kurallarında tanımlanmayan tüm alanlarda din, dil ve ırk ayrımı ihtiva eden, siyasi (ideolojik) ve ırkçı söylemlerle toplum vicdanını zedeleyen ileti yazamaz, paylaşım yapamaz, hiçbir ticari eylemde bulunamaz:

a)Avatar
b)İmza
c)Üye Profil kısımları
d)Forum Kategorileri
e)Özel Mesaj alanları

(2) Hiçbir üye forum dahilinde dini, siyasi (ideolojik) ve ırk ayrımcılığına sebebiyet veren ve bu sebeple tartışma yaratacak konu açamaz, açılan konulara bu unsurları ihtiva eden ileti yazamaz ve ticari eylemde bulunamaz.

(3) 1. ve 2. fıkra yükümlülüklerine aykırı hareket eden üye Moderatör tarafından uyarılarak açtığı konu ve ileti silinir. Üyenin aykırılığa devam etmesi halinde üye; 3 ila 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Uzaklaştırılan üyeye hakaret edilmesi ve adına paylaşım ve ticaret yapılması

MADDE 21-
(1) Forumdan uzaklaştırılan üyeye hareket eden üye Moderatör tarafından uyarılır. Forumdan uzaklaştırılan üyenin ad ve namına ileti yazılması, konu açılması, paylaşımda bulunulması veya ticari işlemler yapılması hallerinde bu eylemi gerçekleştiren üye Moderatör tarafından uyarılarak açtığı konu ve ileti silinir.

Üyenin aykırılığa devam etmesi halinde üye; 1 ila 3 Ay süresince forumdan uzaklaştırılır.

Birden fazla üyeliğe sahip olunması ( Multi Üyelik )

MADDE 22-
(1) Üye; Kurumsal Rank Üyeliği ile birlikte Bireysel Üyelik sahibi olabilir. Bu üye Kurumsal üyeliğini ticari, Bireysel üyeliğini ise şahsi işleri için kullanabilir. Üye, bu iki ayrı üyelik hesabından biri ile diğer hesabın konularına yazamaz, diğer üyelik hesabına I-Trader puanı veremez. Bu üyelik hesaplarının herhangi biri forumdan uzaklaştırıldığında ya da uyarıldığında diğer üyelik hesabı da aynı muameleyi görür.

(2)Yukarıdaki fıkrada yazılı istisna dışında birden fazla üyeliğe sahip olunamaz. Aynı IP üzerinden birden fazla üyelik hesabı kullanılması halinde üye; sebebini forumda açılan ilgili konuya (Multi üyelik bildirim başlıklı konuya) açıkça belirtmek zorundadır.

(3) 2. fıkranın birinci cümlesinin ihlalinin varlığının tespiti halinde üyenin ikinci hesabı forumdan süresiz uzaklaştırılır.

Rahatsızlık veren tanıtımlar

MADDE 23-
(1) Üye talep etmedikçe Özel Mesaj (PM) göndererek web sitesi, ürün tanıtımları vb. ticari hiçbir reklam yapılamaz.

(2) Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı hareket eden üye Moderatör tarafından uyarılır. Bu maddeye aykırılığın tespiti halinde üye; 5 gün ila 20 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.


Başka iletişim kanallarında gerçekleşen haller

MADDE 24-
(1) Forum üzerinden iletişime geçip başka platformlar üzerinden gerçekleştirilen ticari eylemlerde dolan-dırıcılık sebebiyle mağduriyet oluşursa, bu platformlardan alınan kayıtlar delil niteliğini haizdir.

(2) Forum dışında diğer platformlarda gerçekleşen hakaret, dolan-dırıcı-lık gibi suçlar ve kişilik haklarının ihlali hallerinde üye adli/kolluk makamlarına başvurmalıdır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TİCARİ EYLEMLERİN DÜZENLENMESİ VE DEVAMLILIĞI


Satış konularının kasten engellenmesi

MADDE 25-
(1) Forumda açılan ticari nitelikteki konuları engelleme amacıyla ileti yazılamaz ve başka kategorilerde konu sahibinin ticaretini engelleyici/ baltalayıcı yazı yazılamaz. Üye, konu sahibinin ihmali ya da kasti eylemi sebebiyle mağdur olduğu gerekçesiyle forum kuralları kapsamında konu sahibi hakkında delillerini de göstermek koşuluyla şikâyet konusu açabilir.
Açılan şikâyet konularında genel ahlak kurallarına riayet edilir.

(2) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket eden üyenin iletisi silinerek üye; 7 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Başkasına ait ticari malların satışı

MADDE 26-
(1) Başka gerçek/tüzel kişilere ait web sitesi, yazılım, alan adı (domain) ve bu kurallarda yazılı olmayan diğer ticari değerlerin satılması halinde; satış konusunda bu durum açıkça belirtilmek zorundadır.

(2) 1. fıkraya aykırı hareket eden, aracılık sebebiyle mağduriyete sebebiyet veren üye; süresiz olarak forumdan uzaklaştırılır.

Açıkça sömürüye sebebiyet veren sözleşmeler

MADDE 27-
(1) Ticari niteliği haiz olan değerlerin satışında bir başkasının zor durumundan veya bilgisizliğinden yararlanmak suretiyle fayda sağlanacak şekilde ticari değer satışı yapılamaz.

(2) Yukarıdaki fıkraya göre kendi menfaatlerini ticari teamül gereği fazla tutan sözleşmeler geçersiz sayılır.

(3) Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden üye 30 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

Reklam verenlerin hakları

MADDE 28-
(1) Reklam sektöründe farklı kollarda faaliyet gösteren reklam verenlerin haklarını ihlal etmek amacıyla hileye teşvik edilemez, bu amaçla Forumda hiçbir bir eylem gerçekleştirilemez.

(2) Yukarıdaki fıkra yükümlülüklerine aykırı hal ve davranışlar sergileyen üyenin iletileri silinir ve üye 6 ay ila 1 yıl süresince forumdan uzaklaştırılır.

Başka platformlara ait üyeliklerin ve veri tabanının (database) satışı

MADDE 29-
(1) Forumda, Adwords gibi tıklama başı, gösterim bazlı ve satış ortaklığı sistemiyle çalışan reklam platformlarının üyelikleri satılamaz.

(2) Forumda Adsense ve AdWords hesap satışı kendi sorumluluğunuzda yapılabilir.

(3) Forumda yapılan database (veritabanı) satışlarında üye; bu veritabanının kendisine ait olduğunu satış konusunda ispatla mükelleftir. Bu tip değerler Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak şartıyla yapılabilir.

(4) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden üye 10 günden az olmamak üzere forumdan uzaklaştırılır.

Satım / Takas konusu değerin belirliliği ve hak sahipliği

MADDE 30-
(1) Forumda satışı / takası yapılacak hizmet, web sitesi ve diğer ticari nitelikteki değerler aşağıda yazılı biçimde ve diğer tüm nitelikleriyle belirleyici olmalıdır.

a) Satış konusu değere ait en az 1 adet gerçek veya temsili görsel eklenmelidir.
b) İlgili kategorideki satış kurallarına birebir uygun olmalıdır.

(2) Bu değerlerin satım ve takas konusu olabilmesi için mülkiyet sahibi açıkça belirtilmelidir ve satıcı bu hali ispatla yükümlüdür.

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden, özel mesaj yoluyla ticari eyleme devam etmeye çalışan, forum kurallarına ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan üye 10 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Açık artırma usulü

MADDE 31-
(1) Açık artırma yoluyla hizmet, ürün ve diğer ticari değerler satışa çıkarılabilir.

(2) Açık artırma yoluyla satışa çıkarılan bu değerler ilgili kategori kurallarına uygun olarak satılır.

Alıcıya özel hazırlanan değerler

MADDE 32-
(1) Alıcıya özel hazırlanan ticari niteliği haiz hizmet, ürün ve benzeri değerler aşağıda yazılı haller dışında kopyalanmak veya lisans çoğaltmak suretiyle bir başkasına satılamaz, kullanımına sunulamaz.

a) Alıcıya özel hazırlanan bu değerlerin, başkasına satılacağı veya kullanımına sunulacağı sözleşme yapılmadan önce açıkça belirtilmelidir.
b) Alıcı, kendisine özel hazırlanan değerleri, satıcı ile aralarındaki sözleşmeye aykırı düşecek şekilde bir başkasına satamaz, kullanımına sunamaz.

(2) Bu maddenin 1. fıkrası aykırı hareket eden üye; 30 ila 60 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Haksız rekabet

MADDE 33-
(1) Hiçbir üye kendisine ait satış konusunu haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde diğer satış konularının üzerine çıkarmak amacıyla ileti yazamaz, belli sürelerle art arda ileti yazıp silmek suretiyle konularını canlı tutmayı sağlayamaz. Forum tarafından tanınan sürelerle konunun canlı tutulması hizmeti bu maddenin istisnasıdır.

(2) Yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranan üye forumdan 3 ila 5 gün süresince uzaklaştırılır.

(3) Aynı kategori altında bir üye 2 adet Normal ve 1 Adet Sponsor link konusundan fazla ticari konu açamaz. Bu fıkraya aykırı hareket eden üye Moderatör tarafından uyarılarak konusu silinir. Aykırılığın devam etmesi halinde üye; 1 ila 5 gün süresince uzaklaştırılır.

Bot satışı ve yayın hakları

MADDE 34-
(1) Forumda bot veya benzeri içeriğe sahip ticari değer satışlarında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve forum kurallarına aykırı davranılamaz.

(2) Satış konusunu oluşturan bot, içeriği çekilen platformun içeriğini ve hukuki anlamda yayın haklarını ihlal edecek şekilde geliştirilemez

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrası yükümlülüklerine uymayan, yayıncının yasal haklarını ihlal eden üye Moderatör tarafından uyarılır. Aykırılığın devamı tespit edildiği takdirde üye; forumdan 5 gün süresince uzaklaştırılır.

Ücretsiz hizmet ve ticari değer talep edilmesi

MADDE 35-
(1) Forumda ticari niteliğe sahip hiçbir hizmetin ve ticari değerin ücretsiz sunulması (bağışlanması) istenemez.

(2) Ücretsiz hizmet sunmak veya ticari değeri bağışlamak isteyen kişiler ilgili kategoride konu açabilirler.

(3) Bu maddenin 1.fıkrasında yazılı hükümlere aykırı davranan üye Moderatör tarafından uyarılarak konusu silinir. Bu hükme aykırılığın devamının tespiti halinde üye 3 gün süreyle forumdan uzaklaştırılır.

i-Trader ( ticaret puanı ) sistemi ve uygulama koşulu

MADDE 36-
(1) Ticari eylemlerde bulunan üyeler arasında güven ortamını ticaret puanı ile sağlamayı hedefleyen i-Trader ( ticaret puanı ) sistemi, ticaret yapılmadığında, forum genel kurallarına ve kategori kurallarına aykırı, güven ortamını zedeleyici ve çıkar sağlama amacıyla kullanılamaz.

(2) i-Trader sistemi sadece 30,00-TL ve üstü ticari işlerde kullanılır.

(3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkrasında yazılı yükümlülüklere uymayan, ticari güven ortamını zedeleyen üye 5 gün süresince forumdan uzaklaştırılır. Bu hükümlere aykırılığın devamının tespiti halinde üye; 30 ila 90 gün süresince forumdan uzaklaştırılır.

Şikâyet konularına yazma usulü

MADDE 37-
(1) Forumda açılan şikâyet konularına sadece konu sahibi ile konu sahibinin etiketlediği üyeler ve Moderatörler yanıt verebilir.

(2) Etiketlenen üyenin; bilgi ve görgüye sahip olmaksızın taraflardan birini aklama gibi girişiminde bulunması halinde bu üye 7 ila 30 gün süresince Forumdan uzaklaştırılır.SON HÜKÜMLER


Kuralların bütünlüğü

MADDE 38-
(1) Forum kurallarında yazılı olmayan fakat genel ahlâka ve etik kurallarına ters düşen yazışmalarda, ticari işlemlerde ve her türlü eylemde bulunan üyelere uygulanacak yaptırım yönetimin inisiyatifindedir.

(2) Forum kuralları, kategori kuralları ile birlikte bir bütündür. Forum kurallarında yazılı olmayan hususlarda kategori kuralları uygulanır.


MADDE 39-
(1) weblep.com internet sitesini ziyaret eden ve kayıt olan her üye ve ziyaretçi, weblep.com Gizlilik Politikası Hükümlerini ve KVKK Aydınlatma Metnini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır;

Gizlilik Politikası

KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ) Aydınlatma Metni

Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

Son güncelleme tarihi: 05.02.2022

×
×
  • Create New...